Kvalitets-, Miljö- och Arbetsmiljöpolicies för Cintech AB

 • Kvalitetspolicy
 • Miljöpolicy
 • Arbetsmiljöpolicy

Vår Kvalitetspolicy

Cintech AB erbjuder outsourcade affärsprocesser inom kundtjänst, teknisk support och NOC-tjänster 24/7/365. Multiskillad eller dedikerad personal med hög teknisk grundkompetens och god kundkännedom utför våra uppdrag med stort engagemang och hög servicenivå.

Våra kundkontakter, både mot slutkund och uppdragsgivare, är vårt ansikte utåt och ska inge förtroende för oss som en professionell teknisk kundtjänst.

Vi är flexibla och kundanpassar våra lösningar efter uppdragsgivarens behov.

 • Vi är ärliga och transparenta mot våra uppdragsgivare.
 • Vi arbetar med kontinuerlig, strukturerad kommunikation och uppföljning, i syfte att uppnå och överträffa målen för våra uppdrag
 • Vi är alltid tillgängliga för våra uppdragsgivare, 24/7/365.
 • Vi kompetensutvecklar våra anställda så de på bästa möjliga sätt kan stödja våra uppdragsgivare.
 • Vi är en attraktiv arbetsplats i Dorotea och Vilhelmina, med låg personalomsättning.
 • All vår verksamhet baseras på intressenternas krav, tillämpliga lagar och föreskrifter för vår verksamhet.
 • Vårt kvalitetsarbete och kvalitetsledningssystem utvecklas genom ständiga förbättringar.

Dorotea 2024-02-09

Vår Miljöpolicy

Cintech AB erbjuder outsourcade affärsprocesser inom kundtjänst, teknisk support och NOC-tjänster 24/7/365. Multiskillad eller dedikerad personal med hög teknisk grundkompetens och god kundkännedom utför våra uppdrag med stort engagemang och hög servicenivå.

Vi strävar efter att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt, i avvägning mot kvalitet och ekonomi.

 • Vår supportverksamhet sker på distans från våra produktionsanläggningar i Dorotea och Vilhelmina och verksamheten baseras på en modern IT-plattform. Även våra kundmöten, utbildningar och uppföljningar genomförs oftast på distans.
 • Våra leveranser och transporter skall genomföras med minsta möjliga belastning på miljön, genom att till exempel resa med tåg när detta är tids- och kostnadsmässigt försvarbart.
 • Vi fokuserar på att minska vår negativa miljöpåverkan genom att välja grön el och fjärrvärme. Vi håller ner vår energiförbrukning genom att stänga av utrustning vi inte använder och anpassa temperaturen i våra lokaler.
 • Våra inköp av produkter och tjänster görs i största möjliga mån lokalt och när tillämpligt inhandlar vi återbrukad utrustning.
 • Vi tar väl hand om vår utrustning, använder den så länge som möjligt och återvinner det som kan återvinnas.
 • All vår verksamhet baseras på intressenternas krav, tillämpliga lagar och föreskrifter för vår verksamhet.
 • Vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem utvecklas genom ständiga förbättringar. Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.

Dorotea 2024-02-09

Vår Arbetsmiljöpolicy

Inom Cintech AB bedriver vi teknisk support, helpdesktjänster och kundtjänst.

Denna verksamhet innebär inte några större arbetsmiljörisker, och vi klarar de krav på verksamheten som uppställs i lagar och myndigheters föreskrifter. Vi är medvetna om vårt arbetsmiljöansvar och bevakar detta ansvar så att vi lever upp till föreskrifter och gällande normer.

Arbetsmiljön i Cintech AB ska inte utsätta medarbetare för ohälsa eller olycksfall, och arbetsmiljön på vår arbetsplats ska vara god med hänsyn till arbetets natur.

En trivsam och eftersträvansvärd arbetsmiljö är en miljö som är så god att varje medarbetare trivs och utvecklas i sitt arbete. Det är även en miljö som innebär en frånvaro av risker. Risker skall identifieras, bedömas, åtgärdas och följas upp. Vi skall arbeta mot de mål för arbetsmiljön som vi satt upp.

En ärlig och öppen attityd skall råda på arbetsplatsen, och samtliga medarbetare ska ges möjlighet till påverkan i den egna arbetssituationen. Samverkan och samråd skall ske mellan ledning, skyddskommitté och medarbetare i arbetsmiljöarbetet. Vi ser en bra och trivsam arbetsmiljö som en utav förutsättningarna för att vi ska kunna vara produktiva och konkurrenskraftiga, samt ha större möjligheter att rekrytera nya kvalificerade medarbetare.

Chefer och arbetsledare har ansvaret för sådana arbetsmiljö- och yttre miljöfrågor som direkt påverkas av de olika beslut som de tar. I ansvaret ligger att inom sina befogenheter skapa en så god arbetsmiljö och yttre miljö som möjligt, och närmaste högre chef ska informeras när befogenheterna inte räcker.

Även varje medarbetare ska i det dagliga arbetet visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö, då det ankommer på var och en att vara uppmärksam på och genast rapportera eventuella risker eller hot mot en god arbetsmiljö och mot den yttre miljön. I varje medarbetares ansvar ingår också att följa de instruktioner och rutiner som är upprättade av arbetsmiljömässiga skäl.

Vid nyinvesteringar, ny- eller ombyggnader eller andra förändringar i verksamheten ska arbetsmiljö- och miljöfrågor diskuteras, riskerna undersökas och konsekvenserna bedömas i samverkan med de anställda. På så vis kan och ska därefter åtgärder vidtas för att i möjligaste mån förebygga negativa effekter och minimera risker på arbetsmiljö och yttre miljö.

Vissa arbetsmiljöproblem kan vara av sådan art att teknisk, medicinsk eller psykosocial expertis behöver anlitas, och i sådant fall ska de nödvändiga åtgärderna vidtas i den mån detta är möjligt.

All vår verksamhet baseras på tillämpliga lagar och föreskrifter för vår verksamhet.

Vårt egna arbetsmiljöarbete utvecklas genom ständiga förbättringar. Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att arbetsmiljöarbetet följs.

Dorotea 2024-06-11